Løbende beretninger

 

Generalforsamlingsprotokolat

Den 14. marts 2018, kl. 1930 i Daugård Multicenter

Dagsorden   

 1. Valg af dirigent                                                               

  Holger Christensen blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 20. februar 2018 i overensstemmelse med vedtægternes §14.

 2. Beretning                                                                                                                           Beretningen blev gennemgået med uddybende kommentarer til bl.a. tekniske og miljømæssige spørgsmål.                                
 3. Det reviderede regnskab med beretning                     

  Kassereren gennemgik detaljerne i resultatopgørelsen med fokus på afvigelserne, idet den væsentligste omkostningsmæssige afvigelse er forklaret ved en renovering af anboringerne på Bogfinkevej, som et led i en kvalitetsmæssig vurdering af ledningsnettet.

  Det er bestyrelsens oplæg at årets underskud dækkes af det akkumulerede overskud.

  Balancens poster blev gennemgået og der blev redegjort for de væsentligste beløb, herunder baggrunden for det akkumulerede overskud.

  Generalforsamlingen godkendte årsberetningen i sin helhed, dvs. det reviderede regnskab med beretning.

   

 4. Budget

  Kassereren gennemgik herefter budgettets forventede udvikling i indtægter og omkostninger og konstaterede, at der er udsigt til et underskud i budgetåret på – 100 t.kr.

  Bestyrelsen foreslår underskuddet dækket af det akkumulerede overskud, men noterede samtidigt, at det bliver nødvendigt at gennemføre en prisforhøjelse pr. 1. november 2018.

  Priserne har fra vandværkets side været holdt uændrede i 21 år: men vi har nået et punkt, hvor manglende nye tilslutninger og anlæggets alder nødvendiggør en regulering.

  Generalforsamlingen godkendte budgetoplægget og nødvendigheden af den forventede prisstigning som bestyrelsen skal forhandle med kommunen senere på året.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

  Følgende bestyrelsesmedlemmer havde accepteret at genopstille og blev genvalgt uden modkandidater:

 • Gunnar Olsen

 • Jens Ottesen

 • Peter Svane Knudsen

Følgende suppleanter havde ligeledes accepteret at genopstille og blev genvalgt:

 • Stig Klerke Olsen

 • Ewald Burgård  

  Evt.

  Jens Ottesen redegjorde for en forsøgsopstilling, som vi gennemfører i samarbejde med Kamstrup og uden omkostninger for Daugård Vandværk. Formålet er at vurdere muligheder for og værdien af fjernaflæsning af vandmålerne ved at kunne få løbende advarsler om vandspild hos den enkelte forbruger.

  Formanden understregede, at der p.t. ikke er planer om at gennemføre en sådan investering; men at vi gerne vil deltage i forsøget og holde os ajour med udviklingen.

 

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og takkede på bestyrelsens vegne for fremmødet.

 

Holger Christensen

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling den 22 marts 2017, kl. 19.30 i Daugård Multicenter.

 

Dagsorden:         

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab med beretning forlægges til godkendelse
 4. Driftsbudget for indeværende regnskabsår.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent.

Generalforsamlingen valgte Evald Burgård som dirigent.

Evald takkede for valget, gennemgik vedtægternes bestemmelse for indkaldelse til generalforsamling og konstaterede, at indkaldelsen var foretaget korrekt og rettidigt.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

Erik Jepsen (fmd) oplyste, at bestyrelsens beretning fremover indgår årsrapporten.

Den vigtigste begivenhed i det forløbne år har været overtagelsen af forsyningsområdet ved Daugård Strand. Beslutningen om overtagelse blev formeldt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2016 og gennemført i praksis, så de 39 tidligere andelshavere i Daugård Strand Vandværk kunne indtræde som andelshavere i Daugård Vandværk pr. 1. november 2016. Erik takkede i den forbindelse Evald for et godt og smidigt samarbejde og bød velkommen til de nye andelshavere.

 

Der er nu 549 andelshavere tilsluttet Daugård Vandværk.

Vi har leveret i alt 60.247 m3 vand i det forløbne år, desværre med en lille stigning i ledningstabet til 6,1% mod tidligere ca. 3%. Ledningstabet er dog på et absolut acceptabelt niveau.

 

Taksterne, der hvad angår vandværkets nettoprovenu, har kunnet fastholdes uændrede siden 1996. Bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen er, at det også kommer til at gælde indeværende år. Formanden understregede at der bag forslaget ligger en løbende vurdering af anlæg og ledningsnet og de forventede vedligeholdelsesomkostninger. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Takstbladet er godkendt af Hedensted Kommune.

 

Gunnar Olsen (næstfmd/teknik) redegjorde herefter for årets drift.

Rørene i vandbehandlingsanlægget var gennemtærede og de galvaniserede rør udskiftedes med rustfrie.

Pumperne, der henter råvandet fra boringerne, skal udskiftes på et tidspunkt. Præcist hvornår er uklart; de virker p.t. tilfredsstillende.

Gunner forklarede herefter hvordan vi søger at afdække pludseligt opståede lækager, enten i ledningsnettet eller hos en forbruger. Udgangspunktet er en løbende monitorering af forbruget omkring midnat og i givet fald dels en elektronisk aflæsning af forbrugerne for at se usædvanligt forbrug dels en indkredsning af et konkret afsnit af ledningsnettet.

Generelt er det vigtigt for vandværkets planlægning, at vi har et overblik over ledningsnettets ”sundhed og Gunnar forklarede at vi i år har sat penge af til et par stikprøver i de dele af ledningsnettet, der blev etableret i halvfjerdserne. Vi vil kontrollere forbindelsen mellem hovedledning og stikledninger for eventuelle utætheder.

 

Gunnar oplyste at han og Evald havde været ankermænd i opdateringen af Strandens ledningsnet og tilslutningen Daugård Vandværks hovedledning. Der var både gjort et omhyggeligt forarbejde og havde været et tæt og behageligt samarbejde om effektueringen.

 

Peter Svane Knudsen forklarede, at han i sit daglige virke i Hedensted kommunes miljøafdeling bl.a. har haft til opgave at se på forsyningsgrundlaget i kommunen som helhed.

 

Kvalitetsmæssigt bekræftede Peter, at vandet i Daugård Vandværk er helt i top. De meget detaljerede analyser af vandprøverne, er direkte tilgængelige på vandværkets hjemmeside.

Hårhedsgraden er 11 – 12, d.v.s. middelhårdt.

En af andelshaverne spurgte til, hvor langt nede i undergrunden vi henter råvandet og om brugen af sprøjtemidler i haverne kan have indflydelse på vandkvaliteten.

Det vandlag, vi henter vort råvand fra, ligger i 30 – 40 meters dybde under Vandværksvej og Peter konstaterede entydigt, at der ikke er den mindste risiko for forurening fra byens haver.

 

Peters generelle viden om forsyningsgrundlaget bliver inddraget i den langsigtede planlægning af fremtidige boringers placering og strategien ved valg af pumper, når det måtte blive aktuelt.

 

Holger Christensen (kasserer) orienterede om de ændrede krav til regnskabsaflæggelsen. Bortset fra en detalje om faste afskrivningssatser og et krav om gruppering af omkostningerne, er det væsentligste nye fra myndighedernes side formaliseringen af et ”hvile i sig selv” princip.

Hvis der et år er opkrævet mere i afgift end der har været behov for i driften, benævnes det en overdækning. (Det modsatte betegnes underdækning)

Overdækning såvel som underdækning skal indregnes i kommende års driftsbudget, med mindre der akkumuleres en overdækning til dækning af specifik fremtidig vedligeholdelse og investering.

Der er ingen reel forskel på hidtidig regnskabspraksis i Daugård Vandværk, men egenkapitalen er herefter omdøbt til ”Akkumuleret overdækning”.

En beskrivelse fremgår af den trykte beretning i Årsrapporten.

 

Dirigenten takkede bestyrelsen for orienteringen.

 

 1. Det reviderede regnskab med beretning til godkendelse.

 

Kassereren gennemgik hovedtallene i årsregnskabet.

Resultatopgørelsen.

Årets omsætning er 350 t.kr højere end budgetteret, i alt væsentligt forklaret ekstra tilslutningsafgifter, og resultatet er en overdækning for året på 297.647 kr . Beløbet foreslås overført til ”Akkumuleret overdækning”.

De enkelte poster, der indgår i henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsomkostninger blev kort kommenteret.

 

Hele produktionsapparatet og ledningsnettet er fuldt afskrevet i tidens løb. Det eneste anlægsaktiv, der fremgår af regnskabet er restsaldoen på 260 t.kr vedr. den målerinvestering, som blev gennemført for 4 år siden. Saldoen afvikles over de næste 8 år.

Vi vil i årets løb skabe et overblik over de latente anlægsværdier. Primært som argumentation for de gældende tilslutningsafgifter; men vi har ikke behov for at de bliver aktiveret. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette synspunkt.

 

Egenkapitalen er konverteret til akkumuleret overdækning og saldoen er tilført årets overdækning så den akkumulerede overdækning udgør 1.068 t.kr. Beløbet er foreløbig øremærket til en fremtidig anskaffelse af en grund til en ny boring og etablering af samme, nødvendige udvidelser af ledningsnettet og eventuel opdatering af dele af eksisterende ledningsnet. Vi venter at kunne specificere de enkelte elementer i løbet af indeværende år.

 

Efter gennemgangen af regnskabet blev den samlede årsrapport (regnskab plus beretning) enstemmigt godkendt.

 1. Budget 2017.

Der ventes ingen nye tilslutninger, men en beskeden stigning i indtægterne svarende til de nye andelshavere fra Daugård Strand. Der ventes normal vedligeholdelse, idet der er taget højde for omkostningerne til et par stikprøver på den del af ledningsnettet, der stammer fra 70-erne.

Budgettet blev vedtaget.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne Erik Jepsen, Peter Svane Knudsen og Holger Christensen blev genvalgt.

Som suppleanter valgtes: Stig Klærke Olsen og Evald Burgård.

 

 1. Indkomne forslag.

Rettelse til formulering i vedtægterne §7. Sidste punktum slettes, da formuleringen er i strid med

”hvile i sig selv princippet”. Generalforsamlingen godkendte rettelsen og det besluttedes for god ordens skyld at bekræfte rettelsen på generalforsamlingen næste år.

 1. Evt.

Evald takkede på vegne af bestyrelsen i Daugård Strand Vandværk for den professionelle assistance fra Daugård Vandværk og Gunnar kvitterede med den bemærkning at vi har haft en tilsvarende oplevelse af samarbejdet med ”Strandens” bestyrelse.

 

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamling var afsluttet.

 

Referent:     Jens Ottosen

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Daugård Vandværk

Ekstraordinær Generalforsamling

September 2016

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

  Stig Olesen blev valgt som dirigent og kunne som dirigent konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt og behørigt indkaldt.

   

 2. Daugård Vandværks (DV) overtagelse af Daugård Strand Vandværks forsyningsområde (DSV).

  • Udgangspunktet er, at DSV’s andelshavere har besluttet

   • At nedlægge forsyningsselskabet DSV

   • At tilmelde sig som andelshavere i DV og i den forbindelse

    at overdrage et ledningsnet, opdateret i henhold til aftale med DV’s bestyrelse.

   • Mod at DV overtager forsyningspligten for DSV’s forsyningsområde.

  • Formanden redegjorde for aftalens konkrete indhold, herunder at DSV’s andelshaveres nedlæggelse af forsyningsselskabet DSV er DV uvedkommende.

   Forudsat generalforsamlingens godkendelse kan aftalen effektueres med virkning pr. 1. november i år.

   Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt den foreslåede udvidelse af forsyningspligten / forsyningsområdet og formanden meddelte at han på den baggrund vil indhente kommunens accept af den indgåede aftale.

    

 3. Til retning af Vedtægternes §4 og §9.

  • Formanden redegjorde for de tekstmæssige tilretninger i henholdsvis §4 og §9, der blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling. I overensstemmelse med kravet om at vedtægtsændringer skal bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, blev den reviderede formulering af de to paragraffer enstemmig vedtaget.

  • De ajourførte vedtægter blev herefter påtegnet af den samlede bestyrelse og vil være tilgængelige på Daugård Vandværks hjemmeside.

    

    

  • Der var ingen forslag modtaget til behandling.

    

   Dirigent

    

   Stig Olesen

    

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Daugård Vandværk

Ordinær generalforsamling

Beretning 2015

 

Drift:

2015 har været et år hvor vi har arbejdet med optimering af interne procedurer.

Driften har været særdeles god. Der har været meget få ledningsbrud og ledningstabet er beskedne 2,9%. Vi har indvundet 62.309 m3 råvand, heraf er pumpet 61.488 m3 ud til forbrugerne, hvor det aflæste forbrug udgør 59.694 m3.  

Det opdaterede tekniske styresystem er nu installeret og hjemmesiden færdig implementeret.

Antal forbrugere:

Ved udgangen af 2015 har vi i alt 510 tilsluttede andelshavere. Der er tilsluttet 3 ny andelshavere i 2015 og vi venter yderligere en udvidelse med 1 til 6 tilslutninger i 2016 inden for det eksisterende ledningsnet.

Der kan komme ønske fra enkelte ejendomme uden for eksisterende ledningsnet i vores forsyningsområde. Foreløbig er ingen anmeldt.

Vi har en endvidere fået en henvendelse fra ”Stranden” om en tilslutning til Daugård Vandværk og dermed en udvidelse af Daugård Vandværks forsyningsområde.

Regnskab mm.:

Vi har haft en nettoomsætning på 495 t.kr i 2015 mod 509 t.kr i 2014.

Den reducerede omsætning afspejler et lille fald i forbruget. Vi forventer ikke yderligere fald i forbruget men betragter forbrugernes bevidsthed om anvendelsen af vore ressourcer som noget positivt.

Årets overskud før afskrivninger på 91 t.kr, anvendes til afskrivning på målerinvestering.

Vi fastholder en uændret pris på vores vand nemlig 3,50 kr. eksklusiv afgifter og moms

Staten har igen ændret grundvandsafgifterne til 39 øre fra 67 øre pr m3 pr. 01-01-2016.

Så den samlede pris for forbrugeren i 2016 udgør 12,19 kr. pr m3, inkl. moms og afgifter. Der til kommer den faste afgift og det er kun det rene vand.

 

Erik Jepsen

  

Ordinær generalforsamling den 30 marts 2016, kl. 19.30 i Daugård Multicenter.

 

Dagsorden:         1. Valg af dirigent

                             2. Bestyrelsens beretning ved formanden

                             3. Regnskab

                             4. Budget 2016

                             5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

                             På valg er:

                             Gunnar Olsen

                             Jens Ottosen

 

                             Suppleanter:

                             Stig Caspersen

                             Stig Klærke Olsen

 

                             6. Indkomne forslag

                             7 evt.

 

1. Valg af dirigent, Bendt Nielsen blev valgt.

2. Best. Beretning ved Erik Jepsen:

Leveret vand ca. 61000m2, samt lave driftsomkostninger. Teknik og ny hjemmeside implementeret, 510 forbrugere = 3 nye. Regnskabet, fald i vandforbrug da kunderne sparer mere på vandet. Prisen på 3.50 pr. M2 fastholdes, samlet pris incl. afgifter 12,19 kr. pr. M2.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab, dette kører nu gennem et selskab i Hammel til en billigere pris. Vi har Ca. 90.000 Kr. på bundlinjen, og der er afskrevet igen på de nye vandmålere. Der har været en større udgift til udskiftning af rør på værket pga tæring.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2016, der forventes nye tilslutninger, samt normal vedligehold.

5. Valg af Best. Medlemmer på valg blev genvalgt. Kun en suppleant var mødt op, begge blev genvalgt.

6. Indkomne forslag. 2 stk.

1. Regler for udtrædelse som andelshaver, restance mv. Det undersøges om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til dette, hvis ikke fastsætter bestyrelsen reglerne.

2. Daugård strand vandværk ønsker tilslutning af 38 nye kunder på vores system, hvor vi overtager deres ledningsnet. Ledningsnettet skal i givet fald opgraderes inden overtagelse. Der arbejdes videre med dette projekt.

7. Evt. Ingen emner.

 Ref: Jens Ottosen