Løbende beretninger

 

Generalforsamlingsprotokolat

Den 14. marts 2018, kl. 1930 i Daugård Multicenter

Dagsorden   

 1. Valg af dirigent                                                               

  Holger Christensen blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 20. februar 2018 i overensstemmelse med vedtægternes §14.

 2. Beretning                                                                                                                           Beretningen blev gennemgået med uddybende kommentarer til bl.a. tekniske og miljømæssige spørgsmål.                                
 3. Det reviderede regnskab med beretning                     

  Kassereren gennemgik detaljerne i resultatopgørelsen med fokus på afvigelserne, idet den væsentligste omkostningsmæssige afvigelse er forklaret ved en renovering af anboringerne på Bogfinkevej, som et led i en kvalitetsmæssig vurdering af ledningsnettet.

  Det er bestyrelsens oplæg at årets underskud dækkes af det akkumulerede overskud.

  Balancens poster blev gennemgået og der blev redegjort for de væsentligste beløb, herunder baggrunden for det akkumulerede overskud.

  Generalforsamlingen godkendte årsberetningen i sin helhed, dvs. det reviderede regnskab med beretning.

   

 4. Budget

  Kassereren gennemgik herefter budgettets forventede udvikling i indtægter og omkostninger og konstaterede, at der er udsigt til et underskud i budgetåret på – 100 t.kr.

  Bestyrelsen foreslår underskuddet dækket af det akkumulerede overskud, men noterede samtidigt, at det bliver nødvendigt at gennemføre en prisforhøjelse pr. 1. november 2018.

  Priserne har fra vandværkets side været holdt uændrede i 21 år: men vi har nået et punkt, hvor manglende nye tilslutninger og anlæggets alder nødvendiggør en regulering.

  Generalforsamlingen godkendte budgetoplægget og nødvendigheden af den forventede prisstigning som bestyrelsen skal forhandle med kommunen senere på året.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

  Følgende bestyrelsesmedlemmer havde accepteret at genopstille og blev genvalgt uden modkandidater:

 • Gunnar Olsen

 • Jens Ottesen

 • Peter Svane Knudsen

Følgende suppleanter havde ligeledes accepteret at genopstille og blev genvalgt:

 • Stig Klerke Olsen

 • Ewald Burgård  

  Evt.

  Jens Ottesen redegjorde for en forsøgsopstilling, som vi gennemfører i samarbejde med Kamstrup og uden omkostninger for Daugård Vandværk. Formålet er at vurdere muligheder for og værdien af fjernaflæsning af vandmålerne ved at kunne få løbende advarsler om vandspild hos den enkelte forbruger.

  Formanden understregede, at der p.t. ikke er planer om at gennemføre en sådan investering; men at vi gerne vil deltage i forsøget og holde os ajour med udviklingen.

 

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og takkede på bestyrelsens vegne for fremmødet.

 

Holger Christensen