Priser på de forskellige mængder...

Takstblad 2018 / 19

Driftsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Målerafgift – årlig pr. vandmåler – forbrug 0 – 200 m3  500 kr. 625 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler – forbrug 201 – 400 m3 1.000 kr. 1.250 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler – forbrug 401 – 600 m3 1.500 kr. 1.875 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler – forbrug 601 – 800 m3 2.020 kr. 2.525 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler – forbrug 801 – 1.000 m3 2.520 kr. 3.150 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler – forbrug 1.001 – 2.000 m3 3.025 kr. 3.781 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler – forbrug over – 2.001 m3 Individuel aftale  
Målerafgift – årlig pr. vandmåler med flere forbrugs enheder.    
Afgift pr. forbruger sættes til mindsteforbruger eller individuelt.    
Vandafgift pr. m3. den pris som vandværket opkræver til årlige omkostninger. 5,00 kr. 6,25 kr.
Statsafgift af ledningsført vand, som fastsættes af / til staten 6,18 kr. 7,73 kr.
Drikkevands bidrag nyt omkring grundvand. 0,19 kr. 0,24 kr.

Hvis det aflæste forbrug afviger fra den gruppe, forbrugeren er indplaceret i, bliver forbrugeren flyttet til den nye gruppe.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Ekskl. moms Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig 12.500 kr. 15.625 kr.
Forsynings- og stikledningsbidrag Efter faktiske omkostninger  
Byggevand minimum (vurderes efter projekt) 500 kr. 625 kr.

Yderligere tilslutninger til vandværket er meget begrænset ud fra vores forsynings pligt.
I byzone vil det først opstå i forbindelse med nye udstykninger.
I landzone er der et begrænset antal ejendomme der pt. ikke er forsynet med vand.
Vandværket fremsender tilbud på anlægsbidrag ved henvendelse.

Ved forbrug over 10.000 m3 fastlægges hovedanlægsbidrag efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms
Rykkegebyr, første rykker. 100,00 kr. Momsfrit
Rykkegebyr, anden rykker. 375,00 kr.  468.75 kr.
Flyttegebyr 320,00 kr. 400,00 kr.
Lukke gebyr 550,00 kr. Momsfrit
Genåbningsgebyr 725,00 kr. 906,25 kr.

 Afvigelser ud over ovennævnte arter udløser regning efter vandværkets aktuelle omkostningsforbrug

Drifts- og anlægsbidrag forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune, den 31/03 / 2019.

Fejlvisning 

Anmodning om afprøvning af vandmåler skal fremsendes skriftligt. Afprøvning sker i henhold til ”regulativ for Daugård vandværk”. Ved rigtig visning afholdes udgiften af den, der har ønsket afprøvningen. Ved fejlvisning over tilladelig grænseværdi, afholdes udgiften af Daugård Vandværk.

Betalingsbetingelser

Vandforbruget afregnes halvårligt i december, årsopgørelse og første aconto samt aconto i juni. Ny afregningsmængde sættes til sidste års faktiske forbrug plus 10%.

Ved et mindre forbrug ved årsopgørelsen, vil beløbet blive modregnet i første aconto, et overskydende beløb dog min. 50kr. vil blive udbetalt.

Tilslutningsafgifter er forfalden til betaling før der åbnes for tilførslen af vand til forbrugeren. Der skal monteres vandmåler inden indflytning. I tilfælde af, at man i byggeperioden bor på grunden i midlertidig bolig, skal der monteres måler inden indflytning i denne.

Pligter

Den enkelte andelshav er pligtig til at informere vandværket, om alle former for afvigelser omkring installationen på dennes matrikel og større ændringer i forbruget.

Andelshaveren er ansvarlig for, at installationener korrekt udført fra stophane til måler. Hvis ledningen fra stophane til måler, ved utæthed, viser sig at være et jernrør, skal den udskiftes til PEM- rør, eller der skal etableres en målerbrønd ca. ½ meter fra stophane.

Lejer eller lignende bruger kan oprettes som bruger og betaler for forbruget på ejendommen, hvis ejer underskriveraftale med vandværket om, at det altid er ejer, der hæfter for manglende betaling.

Ejeren er pligtig til, at stophaner ført til overfladen af terræn, eller er tydelig markeret. Ejerener pligtig til under nybyggeri at sikre, at midlertidig installation af vandledning ikke udsættes for overlast, frost m.m.

Ved udskiftning af måler, der er frostsprængt, eller på anden måde har lidt overlast, vil omkostningen for montering af ny måler, blive pålagt forbrugeren i alt 2.250 kr. Ekskl. moms.

Produkt information             

Drikkevandet betegnes ifølge vandanalyserne som klart og godt drikkevand.

Der gennemføres løbende pesticid kontrol og vandanalyserne har ikke givet anledning til bemærkninger fra myndighederne.

Vandets hårdhed er 11 - 12 hvilket har betegnelsen middel. Se i øvrigt analyserapporter på vores side for vandanalyser.

Daugård Vandværk