Priser på de forskellige mængder...

Takstblad 2022

Driftsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 0 – 200 m3  550 kr. 688 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 201 – 400 m3 1.101 kr. 1.376 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 401 – 600 m3 1.651 kr. 2.064 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 601 – 800 m3 2.224 kr. 2.780 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 801 – 1.000 m3 2.769 kr. 3.461 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 1.001 – 2.000 m3 3.330 kr. 4.162 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed - forbrug over – 2.001 m3 Individuel aftale  
Målerafgift – årlig pr. vandmåler med m3 / forbrugsenhed .    
Afgift pr. forbruger sættes til mindsteforbruger eller individuelt.    
Vandafgift pr. m3. den pris som vandværket opkræver til årlige omkostninger. 5,05 kr. 6,31 kr.
Skatsafgift af lednings ført vand, som fastsættes af / til staten 6,18 kr. 7,73 kr.
Drikkevands bidrag nyt omkring grundvand. 0,19 kr. 0,24 kr.

Hvis det aflæste forbrug afviger fra den gruppe, forbrugeren er indplaceret i, bliver forbrugeren flyttet til den nye gruppe.

Anlægsbidrag (tilslutnings-afgift) Ekskl. moms Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig. 15.000 kr. 18.750 kr.
Ved flere enheder reduceres prisen med 25% pr. enhed 11.250 kr. 14.063 kr.
Forsynings- og stikledningsbidrag Efter faktiske omkostninger  

Nybyggeri sagsbehandling til parcelhus incl. byggevand

600 kr.

Etageejendomme og erhverv efter projekt 

Adresse Stiklednings-bidrag ex. moms Ekstraordinært ledningsbidrag ex. moms Pris i alt inkl. moms Reguleret
  Efter faktiske omk.      
  Efter faktiske omk.      
  Efter Faktiske omk.      
  Efter Faktiske omk.      
  Efter Faktiske omk.      
  Efter Faktiske omk.      
  Efter Faktiske omk.      
  Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
   Efter Faktiske omk.      
*Eventuelle tilslutninger der har flere alternative lednings-føringer. Prisfastsættelsen afventer projekt.      

 

Yderligere tilslutninger til vandværket er meget begrænset ud fra vores forsynings pligt.
I byzone vil det først opstå i forbindelse med nye udstykninger.
I landzone er der et antal ejendomme der pt. ikke er forsynet med vand.

Vandværket fremsender pris på anlægsbidrag ved henvendelse.

Ved forbrug over 10.000 m3 fastlægges hovedanlægsbidrag efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stiklednings-bidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms
Opkrævning, kun ved manglende tilmelding til BS. 25,00 kr. Momsfrit
Rykkegebyr, første rykker. 100,00 kr. Momsfrit
Rykkegebyr, anden rykker. 375,00 kr.  468.75 kr.
Flyttegebyr 320,00 kr. 400,00 kr.
Lukke gebyr 550,00 kr. Momsfrit
Genåbnings gebyr 725,00 kr. 906,25 kr.

 Afvigelser ud over ovennævnte arter udløser regning efter vandværkets aktuelle omkostningsforbrug

Drifts- og anlægsbidrag forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune, den 31/12 /2019.

Fejlvisning 

Anmodning om afprøvning af vandmåler skal fremsendes skriftligt. Afprøvning sker i henhold til ”regulativ for Daugård vandværk”. Ved rigtig visning afholdes udgiften af den, der har ønsket afprøvningen. Ved fejlvisning over tilladelig grænseværdi, afholdes udgiften af Daugård Vandværk.

Betalingsbetingelser

Vandforbruget afregnes halvårligt i december, årsopgørelse og første aconto samt aconto i juni. Ny afregningsmængde sættes til sidste års faktiske forbrug plus 10%.

Ved et mindre forbrug ved årsopgørelsen, vil beløbet blive modregnet i første aconto.

Tilaslutningsafgifter er forfalden til betaling før der åbnes for tilførslen af vand til forbrugeren. Der skal monteres vandmåler inden indflytning. I tilfælde af, at man i byggeperioden bor på grunden i midlertidig bolig, skal der monteres måler inden indflytning i denne.

Pligter

Den enkelte andelshaver pligtig til at informere vandværket, om alle former for afvigelser omkring installationen på dennes matrikel og større ændringer i forbruget.

Andelshaveren er ansvarlig for, at installationener korrekt udført fra stophane til måler. Hvis ledningen fra stophane til måler, ved utæthed, viser sig at være et jernrør, skal den udskiftes til PEM- rør, eller der skal etableres en målerbrønd ca. ½ meter fra stophane.

Lejer eller lignende bruger kan oprettes som bruger og betaler for forbruget på ejendommen, hvis ejer underskriveraftale med vandværket om, at det altid er ejer, der hæfter for manglende betaling. Rykker 2 sendes til ejer.

Ejeren er pligtig til, at stophaner ført til overfladen af terræn, eller er tydeligt markeret. Ejerener pligtig til under nybyggeri at sikre, at midlertidig installation af vandledning ikke udsættes for overlast, frost m.m.

Ved udskiftning af måler, der er frostsprængt, eller på anden måde har lidt overlast, vil omkostningen for montering af ny måler, blive pålagt forbrugeren i alt 2.250 kr. Ekskl. moms.

Produkt information             

Drikkevandet betegnes ifølge vandanalyserne som klart og godt drikkevand.

Der gennemføres løbende pesticid kontrol og vandanalyserne har ikke givet anledning til bemærkninger fra myndighederne.

Vandets hårdhed er 11 - 12 hvilket har betegnelsen middel. Se i øvrigt analyserapporter på vores side for vandanalyser.

Daugård Vandværk